Menu

RECY TWORY konkurs plastyczno-techniczny

18 kwietnia 2019 - AKTUALNOŚCI
RECY TWORY konkurs plastyczno-techniczny

REGULAMIN KONKURSU
„Recy Twory”
Organizator:
Organizatorem konkursu plastycznego dla dzieci jest:
Gmina Miasta Gostynina
ul. Rynek 26
09-500 Gostynin
zwanego dalej Urzędem Miasta
oraz
Miejskie Centrum Kultury
ul. 18 Stycznia 2
09-500 Gostynin
Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku przedszkolno-szkolnym (w wieku 6-10
lat) oraz ich rodziców.
2. Zadaniem konkursowym jest stworzenie indywidulanie lub całą rodziną
upcyklingowej zabawki. Zabawka ma być funkcjonalna: służyć zabawie i być
całkowicie bezpieczna.
3. Celem konkursu jest przede wszystkim promowanie idei upcyklingu, podnoszenie
świadomości ekologicznej oraz propagowanie zasady wtórnego wykorzystywania
odpadów, jako tworzywa artystycznego. Ponadto kształtowanie umiejętności
plastyczno-technicznych i popieranie twórczego spędzania czasu rodziców z
dziećmi.
4. Technika wykonania prac jest dowolna. Materiały wykorzystane do stworzenia
zabawki to rzeczy „pozornie” przeznaczone do wyrzucenia: plastikowe butelki,
torebki foliowe, korki, kartony, pudełka po wszystkim, jednorazowe kubki, rolki
trwały lub tak zapakowane, żeby uniknąć pogubienia poszczególnych elementów
podczas przenoszenia prac.
6. Do dostarczonych prac należy dołączyć WYPEŁNIONĄ kartę zgłoszeniową,
zawierającą imię i nazwisko dziecka/ dzieci oraz dane do kontaktu (nr telefonu do
rodzica).
7. Prace należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gostynina, Wydział Promocji
Miasta i Ochrony Zdrowia, pok. 305, w terminie do 20 maja 2019 r. godz.
15:30.
8. Oceny prac dokona powołana przez organizatorów komisja konkursowa, która
przyzna nagrody rzeczowe.
9. Komisja konkursowa oceniać będzie pomysłowość, oryginalność techniki,
estetykę pracy, funkcjonalność (przedmiot do zabawy) oraz użycie w pracy
odpadów i surowców wtórnych.
10.Decyzje komisji konkursowej są ostateczne. Sprawy nieuregulowane
regulaminem rozstrzyga organizator.
11. O terminie rozstrzygnięcia konkursu, przekazania nagród i wystawy prac
uczestnicy zostaną poinformowani telefonicznie.
12. Wszystkie prace będą do odbioru po zakończonej wystawie.
13. Organizator nie bierze odpowiedzialności za ewentualne uszkodzenie lub
zaginięcie prac podczas transportu.
14. Złożenie pracy na konkurs jest równoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego
regulaminu.
WAŻNE: Zabawka z recyklingu musi zawierać imię i nazwisko autora przy
pracy oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy.
Informacje końcowe:
1. Regulamin oraz formularz zgłoszeniowy – (do wydrukowania i dołączenia do
pracy konkursowej) znajdują się na stronie Urzędu Miasta i Miejskiego Centrum
Kultury.
2. Integralną część regulaminu konkursu stanowią: Załącznik nr 1. Formularz
zgłoszeniowy.
3. Uczestnictwo w konkursie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na bezpłatne
wykorzystanie wizerunku do celów promocyjnych przez organizatora. Uczestnicy
zgłaszający prace wyrażają zgodę na ich rejestrację przez media, na
współcześnie dostępnych nośnikach obrazów oraz na ich wykorzystanie
(publikowanie i reprodukcję) przez organizatorów bez roszczeń finansowych z
tym związanych.
Kontakt: Wydział Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia- tel. 24 236 07 33

 

formularz zgłoszeniowy

  Konkurs plastyczno-techniczny  dla dzieci 

pod hasłem 

„RECY TWORY”

Lp. Dane autora/autorów pracy

(prosimy o wpisanie wszystkich osób, które wspólnie wykonywały pracę)

1. Imię i nazwisko

 

 

 

 

 

2. Wiek dziecka/dzieci  

 

 

3. Tel. kontaktowy do rodzica  

 

3. Nazwa przedszkola / szkoły
 

 

 

 

5. Niniejszym oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych zawartych w formularzu przez Organizatora na potrzeby konkursu plastyczno-technicznego

„RECY TWORY”. Zapoznałem się z zasadami przetwarzania danych zawartymi w KLAUZULI INFORMACYJNEJ O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH znajdującej się na stronie internetowej https://www.gostynin.pl/543,rodo . Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu.

 

……………..…………………………………………………………………………. Podpis rodzica lub opiekuna prawnego

 

Proszę o wypełnienie wszystkich rubryk drukowanymi literami. Wypełnioną tabelkę proszę dołączyć do pracy konkursowej.

Praca konkursowa bez dołączonej wypełnionej prawidłowo tabelki nie będzie dopuszczona do Konkursu.