Menu

REGULAMIN KINO SIEMOWIT

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kina Siemowit w lokalu tymczasowym Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
6. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
7. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Kinie kategorycznie zabrania się:
a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi. zmianami.). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
b) Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
c) Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.
d) Głośnego zachowania zakłócającego oglądanie filmu
lub uczestniczenie w imprezie.
8. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.
9. Za rzeczy pozostawione na Sali Kino nie ponosi odpowiedzialności.
10. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na Sali Kina porządku oraz czystości.
11. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
12. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 2 widzów.
13. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na witrynie internetowej i gablotach MCK.
14. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Informacje o seansach filmowych i sposobie ich rezerwacji oraz zakupu biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej
http://www.mck-gostynin.pl/kino/ lub osobiście w kasie kina.
2. Rezerwacj
a miejsc na seanse filmowe do czasu powrotu do stałej siedziby Miejskiego Centrum Kultury jest niemożliwa.
3. Kasa Kina czynna jest na godzinę przed zaplanowanym seansem .
4. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu. Zwrot możliwy jest najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.
5. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie, brak paragonu)
6. Zwrot biletów na film zakupionych w kasie jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu (gotówka, przelew).
7. Kasa Kina jest zamykana 10 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
8. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do Sali Kina lub przy Kasie Kina. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej (posiadającej legitymację rencisty).
9. Legitymacje emeryta-rencisty /plus dokument ze zdjęciem/ studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
10. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
a) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów,
b) W przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.
c) Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.
d) Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
e) Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Miejskiego Centrum Kultury.
11. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
a) Klient chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie Miejskiego Centrum Kultury.
b) Klient chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Centrum Kultury.


§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Na całym terenie Kina obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.
2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kina, chyba, że jest to pies-opiekun osoby niepełnosprawnej posiadający odpowiednie uprawnienia.
3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury.