Menu

Oferta pracy – KINOOPERATOR

16 kwietnia 2024 - AKTUALNOŚCI
Oferta pracy – KINOOPERATOR

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie poszukuje kandydatów na stanowisko pracy:

KINOOPERATOR

Liczba kandydatów – 1

Zakres zadań/obowiązków na stanowisku:

Wymagania niezbędne:

Mile widziane:

Wymagane dokumenty:

Rodzaj zatrudnienia:

Miejsce pracy:

Termin i miejsce składania ofert:

 Prosimy o dostarczanie ofert w zamkniętej kopercie z dopiskiem „KINOOPERATOR”:

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.05.2024r.

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać zgodę kandydata na przetwarzanie przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie jego danych osobowych dla potrzeb niezbędnych w procesie rekrutacji na stanowisko kinooperator, jak również na potrzeby innych rekrutacji prowadzonych przez naszą instytucję (o ile kandydat wyrazi taką chęć) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018r. poz. 1000 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)

Oferty, które wpłyną po terminie oraz niespełniające wymagań formalnych nie będą rozpatrywane.

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

– KWESTIONARIUSZ DLA OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

                        

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KANDYDATÓW DO PRACY

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informujemy, że:

1. Administratorem podanych danych osobowych kandydatów do pracy jest Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. 18 Stycznia 2.

2. U Administratora danych osobowych osobą odpowiedzialną za RODO jest Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować poprzez adres email: iod@mck-gostynin.pl.

3. Podanie danych osobowych w oparciu o przepisy prawa (art. 221  Kodeksu pracy oraz art. 6 ust. 1 lit. a, b RODO) jest niezbędne w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji na stanowisko kinooperator. Niepodanie danych będzie skutkować brakiem możliwości rozpatrzenia oferty w procesie rekrutacji.

4. Podanie pozostałych danych osobowych (nie wynikających z przepisów prawa) jest dobrowolne.   

Administrator przetwarza dane osobowe w ściśle określonym, minimalnym zakresie, niezbędnym do osiągnięcia celu.

5. Dane osobowe kandydatów do pracy przetwarzane będą przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych do 30.06.2024r., a następnie zostaną zniszczone.

Jeżeli kandydat wyrazi zgodę, jego dokumenty aplikacyjne będą przechowywane na potrzeby kolejnych rekrutacji przez okres 12 miesięcy, a następnie zostaną zniszczone.

6. Osoba, której dane podlegają przetwarzaniu, posiada następujące uprawnienia realizowane przez  Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. 18 Stycznia 2, za pomocą dowolnego środka komunikacji:

– dostępu do treści swoich danych osobowych (art.15 RODO) przez żądanie udostępnienia lub przesłania kopii kompletu jego danych osobowych przetwarzanych przez ww.,

– żądania sprostowania jego danych osobowych (art.16 RODO) przez wskazanie nieprawidłowych danych osobowych, które go dotyczą,

– żądania usunięcia jego danych osobowych (art.17 RODO). Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. 18 Stycznia 2, ma prawo odmówić usunięcia danych w wypadkach wskazanych określonych przez prawo,

– żądania ograniczania przetwarzania jego danych osobowych (art.18 RODO) przez wskazanie, które dane powinny zostać ograniczone w zakresie przetwarzania,

 – do przenoszenia jego danych osobowych (art.20 RODO) przez żądanie przygotowania i przekazywania przez Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. 18 Stycznia 2, danych osobowych przekazywanych mu przez osobę, której dane podlegają przetwarzaniu do samego siebie lub do innego administratora w ustrukturyzowanym powszechnie użytkowanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, przenoszeniu mogą podlegać jedynie dane uzyskane na podstawie umowy lub osobistej zgody,

– wniesieniu sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych,

– do cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (art.7 ust.3 RODO)

– wniesienia skargi do organu nadzorczego, w szczególności w państwie członkowskim UE swojego zwykłego pobytu, swojego miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia, w przypadku uznania, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO (art.77 ust.1 RODO), organem właściwym ww. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.

7. Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie, 09-500 Gostynin, ul. 18 Stycznia 2, informuje, że podane dane osobowe nie będą przekazywane do krajów trzecich i nie będą wykonywane operacje związane z profilowaniem.

w szczególnych sytuacjach Administrator może przekazać/powierzyć dane osobowe instytucjom/podmiotom. Podstawą przekazania/powierzenia danych są przepisy prawa lub właściwie skonstruowane, zapewniające bezpieczeństwo danym osobowym, porozumienia i umowy powierzenia danych do przetwarzania świadczenia usługi na rzecz Administratora.