Menu

BEZPIECZEŃSTWO SANITARNE

Regulamin funkcjonowania Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie
w czasie pandemii

Obowiązuje od 1 września 2020 r.

 

I. Organizacja pracy i zajęć w instytucji
1. Na zajęcia może uczęszczać dziecko/dorosły bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji, także w warunkach domowych.
2. Dzieci/osoby wymagające opieki mogą być na zajęcia przyprowadzane i z nich odbierane przez opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych. W drodze do i z zajęć organizowanych przez MCK Gostynin opiekunowie z dziećmi i dzieci przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni publicznej.
3. Wszystkie osoby wchodzące do instytucji mają obowiązek dezynfekowania rąk, korzystając z dostępnych przy wejściach urządzeń.
4. Uczestnicy zajęć mają obowiązek korzystania z wejścia A lub C, według wskazania instruktora prowadzącego zajęcia.
5. Opiekunowie odprowadzający dzieci/osoby wymagające opieki mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej instytucji zachowując zasady:
– 1 opiekun z jednym podopiecznym
– zachowania dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem min 1,5 m
– zachowania dystansu od pracowników instytucji/instruktorów min 1,5 m
– opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: zasłaniać usta i nos, dezynfekować dłonie lub użyć rękawiczek jednorazowych).
6. Osoby z zewnątrz przebywają na terenie instytucji tylko w uzasadnionych sytuacjach i pod warunkiem nie posiadania objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji, także w warunkach domowych, obowiązuje je stosowanie środków ochronnych: zasłanianie usta i nos, dezynfekowanie dłoni lub użycie rękawiczek jednorazowych.
7. Jeżeli pracownik instytucji/instruktor zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ma prawo odizolować uczestnika w odrębnym wyznaczonym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić opiekunów/rodziców o konieczności odebrania dziecka z zajęć własnym środkiem transportu.
8. Jeżeli pracownik instytucji/instruktor zaobserwuje u uczestnika dorosłego objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych, w tym w szczególności gorączkę, kaszel, ma prawo odmówić kontynuowania udziału w zajęciach i konieczności opuszczenia budynku lub jeśli stan zdrowia nie pozwala na samodzielne opuszczenie instytucji odizolować uczestnika w odrębnym wyznaczonym pomieszczeniu, zapewniając min. 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić go o konieczności opuszczenia z opiekunem własnym środkiem transportu.
9. W celu zachowania dystansu pomiędzy osobami przebywającymi i przemieszczającymi się na terenie budynku zobowiązuje się uczestników do
– przemieszczania się do sali zajęć wskazaną przez instruktora klatką schodową (A lub C),
– przebywania na kondygnacjach, gdzie odbywają się zajęcia,
– korzystania z sanitariatów na kondygnacjach, gdzie odbywają się zajęcia / wskazanych przez instruktora.

10. W celu ograniczenia bezpośredniego kontaktu:
– wprowadzony zostaje system opłat bezgotówkowych za zajęcia odpłatne prowadzone przez MCK w Gostyninie. Uczestnicy zajęć dokonują opłaty przelewem na wskazany rachunek bankowy zgodnie z otrzymanym drukiem wzorcowym i okazują potwierdzenie opłaty instruktorowi przed zajęciami,
– sprawy związane z zajęciami w sekcjach uczestnicy/opiekunowie zgłaszają bezpośrednio do instruktora prowadzącego podczas zajęć lub telefonicznie (24 235 34 47).
– Wejście do sekretariatów jest ograniczone do niezbędnego minimum, spotkania po uprzednim ustaleniu terminu telefonicznie. Obowiązuje lista przyjść i wyjść interesantów.
11. Po zakończonych zajęciach sala powinna być wywietrzona.
12. Obowiązują ogólne zasady higieny: dezynfekcja i częste mycie rąk, bezzwłocznie po przybyciu na teren instytucji, zasłanianie nosa i ust podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania nosa, ust i oczu.
13. Przedmioty i sprzęty znajdujące się w salach, których nie można skutecznie umyć, wyprać, zdezynfekować należy usunąć lub uniemożliwić dostęp do nich. Przybory używane podczas zajęć, w tym rekreacyjnych i rękodzielniczych, należy czyścić i dezynfekować.
14. Instruktorzy kończąc zajęcia na sali dezynfekują po sobie biurko, komputer, inne elementy z którymi mieli bezpośrednią styczność.
15. Uczestnicy nie wymieniają się sprzętem używanym podczas zajęć w czasie ich trwania. Każdy uczestnik używa w trakcie zajęć jednego egzemplarza/kompletu sprzętu lub materiałów.
16. W salach rekreacyjnych używany sprzęt, stoliki, krzesła oraz podłoga są zmywane detergentami i dezynfekowane po każdym dniu zajęć lub w miarę potrzeby pomiędzy jednostkami zajęciowymi. Uczestnicy mogą także samodzielnie zdezynfekować sprzęt bezpośrednio przed użyciem środkami dostępnymi w sali jeśli uznają to za konieczne.
17. Części wspólne budynku (korytarze, klatki schodowe) wietrzy się raz na godzinę w czasie przerw między zajęciami, lub w razie potrzeby częściej.
18. Podczas realizacji zajęć, w tym rekreacyjnych, w których specyfika nie pozwala na całkowite zachowanie dystansu (taniec) należy ograniczyć ćwiczenia lub zmodyfikować program zajęć do zaleceń/używać maseczek.
19. Uczestnicy nie zabierają na zajęcia przedmiotów, które nie są konieczne do odbycia zajęć (tj. maskotki, sprzęt elektroniczny, posiłki)
20. Wyposażenie sal jest rozmieszczone w sposób zapewniający uczestnikom powierzchnię nie mniejszą niż 2,5-4 m2/os. Instruktor dba o właściwe rozmieszczenie uczestników na Sali poprzez wskazanie miejsc.
21. Środki do dezynfekcji są rozmieszczone na terenie budynku w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla uczestników i jednocześnie bezpieczny w użyciu.
22. Pracownicy wszystkich działów MCK Gostynin powinni ograniczyć kontakty z uczestnikami zajęć do niezbędnego minimum.
23. Spożywanie posiłków przez pracowników odbywa się tylko w miejscu do tego przeznaczonym (pomieszczenie socjalne) zapewniającym prawidłowe warunki sanitarno-higieniczne. Po zakończonej konsumpcji należy zdezynfekować blat i zutylizować naczynia jednorazowe, naczynia wielorazowe umyć w zmywarce.
24. Kierownik działu Kino opracowuje Regulamin Kina „Siemowit” w okresie epidemii.
25. Kierownik działu Animacji opracowuje Regulamin uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych

II. Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni
1. Przy wejściach do budynku znajdują się tablice informacyjne z zasadami higieny oraz środki do dezynfekcji dłoni.
2. Wszystkie osoby wchodzące na teren budynku są zobligowane zdezynfekować dłonie i, jeśli nie ma przeciwwskazań medycznych, zasłonić nos i usta oraz nie przekraczać obowiązujących stref przebywania.
3. Instruktorzy upowszechniają zasady dotyczące regularnego mycia rąk przez uczestników, szczególnie po wejściu do budynku i po skorzystaniu z toalety.
4. Prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń biurowych, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek, powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i pomieszczeniu socjalnym, klawiatur, włączników.
5. Przeprowadzając dezynfekcję należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących się na opakowaniu środka do dezynfekcji. Ważne jest ścisłe przestrzeganie czasu niezbędnego do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń i przedmiotów, tak aby uczestnicy nie byli narażeni na wdychanie środków służących do dezynfekcji.
6. W sanitariatach umieszczone są grafiki z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk instrukcje dezynfekcji.
7. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych w tym o ich dezynfekcję i czyszczenie z użyciem detergentu.

III. Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracownika MCK
1. Do pracy może przystąpić jedynie pracownik bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji, także w warunkach domowych.
2. Pracownicy, zwłaszcza osoby po 60 r.ż, którzy mają bezpośredni kontakt z uczestnikami/klientami mają obowiązek używania maseczek i przyłbic.
3. Wyznacza się wyposażone w środki ochrony i płyn dezynfekujący pomieszczenie, w którym będzie można odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych.
4. Pracownicy MCK zostali poinformowani, że w razie wystąpienia niepokojących objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie z lekarzem POZ, aby uzyskać poradę medyczną, a w razie pogorszenia się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować o możliwości wystąpienia zarażenia koronawirusem.
5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów infekcji dróg oddechowych powinien on niezwłocznie poinformować o tym bezpośredniego przełożonego i skontaktować się z lekarzem POZ.
6. Obszar, w którym przemieszczał się pracownik, co do którego zachodzi uzasadniona obawa o stan zdrowia i infekcję dróg oddechowych, bezzwłocznie zostaje podany gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji zgodnie z procedurami, w tym ze szczególnym uwzględnieniem powierzchni dotykowych (klamki, blaty, klawiatura, uchwyty, poręcze). Pracodawca oraz pracownicy zastosują się do indywidualnych zaleceń wydanych przez PSSE Gostynin.
7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie instytucji zostanie niezwłocznie wykonane zgłoszenie do PSSE Gostynin i wdrożone zalecenia inspektoratu.
8. Bezzwłocznie zostanie ustalona lista osób przebywających w tym samym czasie w części obiektu, w której przebywała osoba podejrzana o zakażenie/zakażona.
9. Stosuje się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus oraz https://www.gov.pl/web/gis odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym.

Zatwierdził,

Dyrektor MCK, Aleksandra Milczarek