Menu

WIOSENNE KONKURSY – MARZANNA 2022

7 marca 2022 - AKTUALNOŚCI
WIOSENNE KONKURSY – MARZANNA 2022

Zapraszamy do wzięcia udziału w dorocznych wiosennych propozycjach konkursowych eMCeKu. Szczegóły poniżej 🙂

Miejskie Centrum Kultury

KONKURS PLASTYCZNY

MARZANNA 2022

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1

Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

  1. Zachęcenie dzieci i opiekunów do czynnego zainteresowania się tematyką wiosennych obrzędów ludowych,

2. rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci,

3. stworzenie okoliczności do wspólnego spędzania czasu przez rodzinę.

§ 2

Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie.

2. Adres Organizatora:

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie, ul. 18 Stycznia 2, 09-500 Gostynin

tel. (24) 235 34 47.

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Pan Krzysztof Koper, e-mail: krzysztof.koper@mck-gostynin.pl.

§ 3

Założenia organizacyjne

1. Konkurs zostanie przeprowadzony stacjonarnie wśród dzieci i młodzieży do lat 16 włącznie.

2. Prace należy nadsyłać lub dostarczyć osobiście w nieprzekraczalnym terminie od 7 marca do 6 kwietnia 2022 r. wyłącznie na adres organizatora – ul. 18 Stycznia 2, 09-500 Gostynin, pok. 211; opisane czytelnie na odwrocie imieniem, nazwiskiem autora i nazwą placówki, jeśli praca jest wykonana pod nadzorem instruktora, oraz z podaniem numeru kontaktowego – preferowany telefon komórkowy.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej nieprezentowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze  złożeniem deklaracji o tych faktach.

4. Prace mogą być wykonane z dowolnych materiałów.

5. Tematyka prac wiosenna (kukła marzanny).

6. Zgłoszenie powinno zawierać:

– pracę konkursową (WAŻNE – przez „pracę konkursową” rozumiemy zarówno pojedynczą kukłę, jak również złożoną kompozycję wykonaną przez uczestnika),

– informacje o autorze w formacie: Imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy do opiekuna, placówka,

– klauzulę w dokładnym brzmieniu:

„Akceptuję regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Marzanna 2022” i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MCK w Gostyninie danych osobowych dziecka i własnych na potrzeby przeprowadzenia w/w konkursu”.

Zgłoszenia bez takiego zapisu załączonego do pracy nie będą oceniane.

WZÓR INFORMACJI ZGŁOSZENIOWEJ W PDF – POBIERZ

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach: używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera) oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

9. Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez oceniającą Komisję Konkursową.

11. W przypadku przesłania przez jednego uczestnika większej liczby prac konkursowych niż 1 szt. na adres konkursu, zgłoszenie nie będzie poddawane ocenie.

12. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.mck-gostynin.pl

13. Konkurs ma zasięg regionalny.

14. Udział w konkursie jest bezpłatny.

15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 4

Ocena prac konkursowych.

1. Ocena prac odbędzie się dnia 7 kwietnia 2022 r. w siedzibie Organizatora.

2. Oceny dokona komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora i zaproszonych gości.

3. Komisja wyłoni 20 laureatów konkursu, których prace zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie w formie Wirtualnej Galerii oraz wyeksponowane na wystawie pokonkursowej.

4. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1) samodzielność,

2) walory plastyczne,

3) oryginalność,

4) stopień trudności wykonania,

5) estetyka pracy.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora www.mck-gostynin.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora do dn. 7.04.2022 (czwartek)

2. Wraz z informacją o wynikach konkursu na stronie Miejskiego Centrum Kultury pojawi się Wirtualna Galeria prac pokonkursowych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru nadesłanych prac, które opublikuje w Wirtualnej Galerii prac pokonkursowych oraz wyeksponuje na wystawie pokonkursowej.

4. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o wyniku konkursu. Wręczenie nagród odbędzie się na Sali Wystaw Miejskiego Centrum Kultury w terminie 8 kwietnia 2022 r. o godzinie 12:00 połączone z wernisażem wystawy pokonkursowej.

Organizator,

Miejskie Centrum Kultury

w Gostyninie