Menu

ŚWIĄTECZNY KONKURS PLASTYCZNY

25 listopada 2020 - AKTUALNOŚCI
ŚWIĄTECZNY KONKURS PLASTYCZNY

„Coraz bliżej Święta!” To hasło będziecie zdecydowanie częściej powtarzać w najbliższym czasie, więc idziemy i my za tymi słowami i mamy dla Was wyjątkowy konkurs świąteczny dla naszych milusińskich.

Dominik Janiszewski – gitarzysta, znany Wam dobrze, mniej więcej lub wcale (jest szansa nadrobić zaległości!), jest w trakcie przygotowań świątecznej płyty, która ukaże się w dużym nakładzie. Dominik wymarzył sobie, aby grafikę okładkową jego płyty stworzył ktoś, kto Święta widzi na swój wyjątkowy sposób i potrafi przekazać tę wizję na kartce.

Nagrodą w konkursie będzie ukazanie się zwycięskiej okładki na opakowaniu oraz samej płycie CD wydawanej w nakładzie 1000 sztuk, oczywiście wraz z imieniem oraz nazwiskiem autora grafiki. Dodatkowo pamiątkowe płyty dla zwycięzcy, 3 lekcje próbne gitary z Dominikiem Janiszewski oraz świąteczne upominki. W jury zasiadać będzie zacne grono specjalistów, które oceni Wasze prace i dokona niełatwego wyboru!

Zapraszamy do wspólnej zabawy dzieci w wieku od lat 6-ciu do 10-ciu. Termin nadsyłania prac 25.11-1.12.2020 r. Szczegóły w tym sposób dostarczenia pracy w regulaminie poniżej.

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA DZIECI

„Świąteczny konkurs plastyczny”

§ 1

Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

  1. Zachęcenie dzieci i opiekunów do czynnego zainteresowania się tematyką bożonarodzeniową,

2. rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci,

3. stworzenie okoliczności do wspólnego spędzania czasu przez rodzinę.

§ 2

Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie we współpracy z partnerem, Dominikiem Janiszewskim.

2. Adres Organizatora:

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie, ul. 18 Stycznia 2, 09-500 Gostynin

tel. (24) 235 34 47.

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Pani Anna Buraczyńska, e-mail: anna.buraczynska@mck-gostynin.pl.

§ 3

Założenia organizacyjne

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem sieci Internet i poczty elektronicznej wśród uczniów klas 0-4 szkoły podstawowej tj. dzieci w wieku od lat 6 do 10 włącznie.

2. Prace należy nadsyłać w terminie od 25 listopada do 1 grudnia 2020 r. włącznie na adres e-mail: anna.buraczynska@mck-gostynin.pl wpisując w temacie „Świąteczny konkurs plastyczny”

WAŻNE >>> Prace wysłane na inny adres organizatora nie będę poddawane ocenie.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze  złożeniem deklaracji o tych faktach.

4. Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanki itp.).

5. Praca powinna być sfotografowana w dobrej jakości, w widoku z przodu i wykonane zdjęcie kolejno przesłane w pliku o rozszerzeniu jpg w rozdzielczości nie mniejszej niż 3000×2000 pikseli na adres: anna.buraczynska@mck-gostynin.pl

Prosimy upewnić się po wysłaniu, że mail został odczytany przez pracownika MCK, najlepiej telefonicznie.

6. Tematyka prac świąteczna.

7. Zgłoszenie powinno zawierać:

– załączoną pracę (konkretnie zaś jej fotografię),

– informacje o autorze w formacie: Imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy do opiekuna,

– klauzulę w dokładnym brzmieniu:

„Akceptuję regulamin konkursu plastycznego dla dzieci „Świąteczny konkurs plastyczny” i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MCK w Gostyninie danych osobowych dziecka i własnych na potrzeby przeprowadzenia w/w konkursu”.

Zgłoszenia bez takiego zapisu w treści maila nie będą oceniane.

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera) oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

9. Osoby nadsyłające fotografie prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

10. Organizator może zwrócić się o przekazanie zwycięskiej pracy do siedziby Organizatora celem wykonania jej profesjonalnej kopii do wykorzystania w procesie stworzenia okładki płyty CD.

11. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez Komisję Konkursową, dotyczy zwłaszcza rozdzielczości przesłanej fotografii.

12. W przypadku przesłania przez jednego uczestnika większej liczby prac niż 1 szt. (jedna fotografia wykonanej pracy plastycznej) na adres konkursu, zgłoszenie nie będzie poddawane ocenie.

13. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.mck-gostynin.pl

14. Konkurs ma zasięg regionalny.

15. Udział w konkursie jest bezpłatny.

16. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 4

Ocena prac konkursowych.

1. Ocena prac odbędzie się dnia 2 grudnia 2020 r. w siedzibie Organizatora.

2. Oceny dokona komisja konkursowa złożona z przedstawiciela Organizatora, Partnera i zaproszonych gości.

3. Komisja wyłoni jednego zwycięzcę, którego praca zostanie nagrodzona i opublikowana na wydawnictwie płytowym.

4. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1) samodzielność,

2) walory plastyczne,

3) oryginalność,

4) stopień trudności wykonania,

5) estetyka pracy.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Informacja o wygranej zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora www.mck-gostynin.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora.

2. Osoba nagrodzona oraz wyróżnione (jeśli Komisja uzna za zasadne przyznanie wyróżnień) zostaną powiadomione telefonicznie o wynikach Konkursu w terminie do 2 grudnia 2020 r.

§ 6

Nagroda główna

1. Organizator przyzna jedną nagrodę główną za zajęcie I miejsca:

– umieszczenie pracy na wydawnictwie płytowym Partnera, Dominika Janiszewskiego, które będzie wydane w nakładzie 1 tys. (jeden tysiąc) sztuk wraz z imieniem oraz nazwiskiem autora grafiki. Dodatkowo zwycięzca otrzyma egzemplarz wydanej płyty i voucher na 3 lekcje próbne gitary z Dominikiem Janiszewskim.

2. Organizator zastrzega sobie prawo przyznania wyróżnień w przypadku wysokiego poziomu artystycznego Konkursu.

3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy przesłane pocztą elektroniczną do samodzielnego wydruku.

Organizator,

Miejskie Centrum Kultury

w Gostyninie