Menu

Marzanna 2021

25 lutego 2021 - AKTUALNOŚCI
Marzanna 2021

Miejskie Centrum Kultury

KONKURS PLASTYCZNY

MARZANNA 2021

REGULAMIN KONKURSU 

§ 1

Cele Konkursu

Celem Konkursu jest:

  1. Zachęcenie dzieci i opiekunów do czynnego zainteresowania się tematyką wiosenną,

2. rozwój umiejętności plastycznych wśród dzieci,

3. stworzenie okoliczności do wspólnego spędzania czasu przez rodzinę.

§ 2

Organizator Konkursu

1. Organizatorem Konkursu jest Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie.

2. Adres Organizatora:

Miejskie Centrum Kultury w Gostyninie, ul. 18 Stycznia 2, 09-500 Gostynin

tel. (24) 235 34 47.

3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu: Pani Anna Buraczyńska, e-mail: anna.buraczynska@mck-gostynin.pl.

§ 3

Założenia organizacyjne

1. Konkurs zostanie przeprowadzony za pośrednictwem sieci Internet i poczty elektronicznej wśród dzieci i młodzieży do lat 16 włącznie.

2. Prace należy nadsyłać w terminie od 1 marca do 22 marca 2021 r. wyłącznie na adres e-mail:  animacja@mck-gostynin.pl wpisując w temacie „MARZANNA 2021”

WAŻNE >>> Prace wysłane na inny adres organizatora nie będę poddawane ocenie.

3. Prace nadesłane na Konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej niepublikowanymi, nie przedstawianymi na innych konkursach. Nadesłanie pracy na Konkurs jest jednoznaczne ze  złożeniem deklaracji o tych faktach.

4. Prace mogą być wykonane z dowolnych materiałów.

5. Praca powinna być sfotografowana w dobrej jakości, w widoku z przodu i wykonane zdjęcie kolejno przesłane w pliku o rozszerzeniu jpg w rozdzielczości nie mniejszej niż 3000×2000 pikseli na adres: animacja@mck-gostynin.pl

Prosimy upewnić się po wysłaniu, że mail został odczytany przez pracownika MCK, najlepiej telefonicznie.

6. Tematyka prac wiosenna (wykonanie z dowolnego materiału kukły „marzanny”)

7. Zgłoszenie powinno zawierać:

– załączoną pracę konkursową (WAŻNE – przez „pracę konkursową” rozumiemy fotografię kukły wykonanej przez uczestnika),

– informacje o autorze w formacie: Imię, nazwisko, wiek, telefon kontaktowy do opiekuna,

– klauzulę w dokładnym brzmieniu:

„Akceptuję regulamin konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży „Marzanna 2021” i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez MCK w Gostyninie danych osobowych dziecka i własnych na potrzeby przeprowadzenia w/w konkursu”.

Zgłoszenia bez takiego zapisu w treści maila nie będą oceniane.

8. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa na wykorzystanie prac na następujących polach: używania w Internecie oraz w innych formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera) oraz zgodą na ich pierwsze publiczne wykorzystanie.

9. Osoby nadsyłające fotografie prac konkursowych wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).

10. Prace nie spełniające zasad uczestnictwa nie będą brane pod uwagę przez oceniającą Komisję Konkursową, dotyczy zwłaszcza rozdzielczości i jakości przesłanej fotografii.

11. W przypadku przesłania przez jednego uczestnika większej liczby prac konkursowych niż 1 szt. (jedna fotografia wykonanej pracy plastycznej) na adres konkursu, zgłoszenie nie będzie poddawane ocenie.

12. Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Organizatora www.mck-gostynin.pl

13. Konkurs ma zasięg regionalny.

14. Udział w konkursie jest bezpłatny.

15. Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.

§ 4

Ocena prac konkursowych.

1. Ocena prac odbędzie się dnia 23 marca 2021 r. w siedzibie Organizatora.

2. Oceny dokona komisja konkursowa złożona z przedstawicieli Organizatora i zaproszonych gości.

3. Komisja wyłoni 10 laureatów konkursu, których prace zostaną nagrodzone i opublikowane na stronie Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie w formie Wirtualnej Galerii.

4. Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:

1) samodzielność,

2) walory plastyczne,

3) oryginalność,

4) stopień trudności wykonania,

5) estetyka pracy.

5. Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.

§ 5

Ogłoszenie wyników Konkursu

1. Informacja o wyniku konkursu zostanie opublikowana na stronie internetowej Organizatora www.mck-gostynin.pl oraz w mediach społecznościowych Organizatora do dn. 26.03.2021 (piątek)

2. Wraz z informacją o wynikach konkursu na stronie Miejskiego Centrum Kultury pojawi się Wirtualna Galeria prac pokonkursowych.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wyboru zdjęć nadesłanych prac które opublikuje w Wirtualnej Galerii prac pokonkursowych.

4. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione telefonicznie o terminie wręczenia nagród.

Organizator,

Miejskie Centrum Kultury

w Gostyninie