Menu

REGULAMIN KINO SIEMOWIT

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Kina Siemowit w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie.

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
1. Wstęp do Sali Kina jest możliwy za okazaniem ważnego biletu.
2. Zakupienie biletu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego regulaminu.
3. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.
4. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
5. Pracownik obsługi ma prawo wyprosić klienta, który nie posiada przy sobie ważnego biletu.
6. Fotel na Sali Kinowej należy zajmować zgodnie ze wskazanym miejscem na bilecie.
7. Pracownik obsługi ma prawo nie zezwolić na wejście na Salę Kina osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
8. Podczas seansów filmowych i imprez organizowanych przez Miejskie Centrum Kultury w Kinie kategorycznie zabrania się:
a) Dokonywania jakiejkolwiek rejestracji obrazu i dźwięku. (Ustawa z dnia 4 lutego 1994r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” Dz. U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późniejszymi. zmianami.). DZIAŁANIA TAKIE SĄ NIELEGALNE I BĘDĄ ZGŁASZANE NA POLICJĘ.
b) Korzystania z telefonów komórkowych podczas projekcji filmów.
c) Spożywania alkoholu, palenia papierosów i innych używek.
d) Głośnego zachowania, zakłócającego oglądanie filmu, uczestniczeniu w imprezie.
9. Osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających nie będą wpuszczane na teren Kina.
10. Za rzeczy pozostawione na Sali Kina nie ponosimy odpowiedzialności.
11. Po zakończeniu projekcji prosimy o pozostawienie na Sali Kina porządku oraz czystości.
12. Wszelkie celowe zniszczenia lub dokonane uszkodzenia będą zgłaszane na Policję.
13. Seanse filmowe wyświetlane są dla minimum 5 widzów.
14. Kino zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze bez wcześniejszego informowania o tym na witrynie internetowej i gablotach MCK.
15. Kino nie ponosi odpowiedzialności za błędne terminarze w innych mediach.

§ 2. POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE:
1. Informacje o seansach filmowych i sposobie ich rezerwacji oraz zakupu biletów można uzyskać na naszej stronie internetowej http://www.mckgostynin.kylos.pl/www_old/kino , pod numerem telefonu 24 235 22 95lub osobiście w kasie kina.
2. Rezerwacji miejsc online na seanse filmowe można dokonać za pośrednictwem strony internetowej http://www.mckgostynin.kylos.pl/www_old/kino nie później jednak niż 60 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu. Przed rezerwacją biletu online należy zapoznać się z „Regulaminem rezerwacji biletów poprzez stronę internetową” dostępnym na naszej stronie internetowej http://www.mckgostynin.kylos.pl/www_old/kino
3. Rezerwacji na seanse filmowe można w każdej chwili unieważnić telefonicznie lub w Kasie Kina podając nazwisko i/lub numer rezerwacji.
4. Kasa Kina czynna jest na godzinę przed zaplanowanym seansem .
5. Zarezerwowane bilety na seanse filmowe należy odebrać nie później niż 30 minut przed rozpoczęciem projekcji filmu, po upływie tego terminu rezerwacja zostanie anulowana automatycznie.
6. Nie ma możliwości zwrotu zakupionych biletów na film po rozpoczęciu seansu. Zwrot możliwy jest najpóźniej na 30 minut przed rozpoczęciem seansu okazując bilet wraz z paragonem fiskalnym.
7. Kasjer ma prawo odmówić zwrotu za bilety, jeśli zaistnieją przyczyny formalne (np. brak środków w kasie, brak paragonu)
8. Zwrot biletów na film zakupionych w kasie jest możliwy tylko za okazaniem paragonu i ważnego biletu wstępu (gotówka, przelew) . Nie ma możliwości zwrotu gotówki za bilety zakupione Voucherem.
9. Kasa Kina jest zamykana 10 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
10. Bilety zbiorowe są sprzedawane dla grup 20 osobowych i większych.
11. Wejścia na seans opiekunów grup zorganizowanych zależne są od ilości osób pozostających pod opieką jednego opiekuna:
a) Wiek przedszkolny; grupa 10 podopiecznych do 6-tego roku życia – 2 opiekunów.
b) Wiek wczesnoszkolny; grupa 10 podopiecznych do 10-tego roku życia – 1 opiekun.
c) Wiek szkolny i późno szkolny; grupa 15 podopiecznych od 10-tego do 18-tego roku życia – 1 opiekun,
d) Grupy zorganizowane pozaszkolne; grupa 15 podopiecznych 1 opiekun.
12. Bilet ulgowy przysługuje dzieciom, osobom uczącym się do 26 roku życia oraz emerytom i rencistom za okazaniem ważnej legitymacji przy wejściu do Sali Kina lub przy Kasie Kina. Do biletu ulgowego ma również prawo opiekun osoby niepełnosprawnej (posiadającej legitymację rencisty).
13. Legitymacje emeryta-rencisty /plus dokument ze zdjęciem/ studenckie, uczniowskie, sprawdzone są wraz z biletami przy wejściu na salę lub przy kasie w momencie sprzedaży biletu.
14. Kasjer może odmówić sprzedaży biletu wstępu w następujących, szczególnych przypadkach:
a) Wykonanie usługi nie jest możliwe, pomimo wcześniejszych deklaracji repertuarowych, poprzez brak wszystkich koniecznych elementów do ich wykonania spowodowanych niewłaściwym działaniem Kontrahentów,
b) W przypadku, gdy Klient jest w stanie nietrzeźwym, pod wpływem środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub swoim zachowaniem zagraża bezpieczeństwu pozostałych Klientów.
c) Bilety na seanse filmowe przeznaczone dla określonych kategorii wiekowych mogą nabyć osoby spełniające wymagania związane z wiekiem po okazaniu odpowiedniego dokumentu tożsamości.
d) Osobie, która nie spełnia wymogu granicy wieku, od której dopuszcza się uczestniczenie w seansie filmowym lub imprezie. W niektórych przypadkach zezwala się na uczestnictwo w seansie osoby, która nie spełnia wymogu granicy wieku pod warunkiem, że jest w towarzystwie opiekuna prawnego.
e) Wystąpienia sił i zdarzeń losowych niezależnych od woli Miejskiego Centrum Kultury.
15. Kasjer ma prawo odmówić przyjęcia zwrotu wykupionych biletów wstępu oraz dokonania wypłaty kwoty należnej, na zasadach określonych w Postanowieniach Szczegółowych za niewykorzystane bilety w następujących przypadkach:
a) Klient chce zwrócić bilet po rozpoczęciu seansu filmowego lub imprezy z powodów nieleżących po stronie Miejskiego Centrum Kultury.
b) Klient chce zwrócić bilet po częściowym udziale w seansie filmowym lub w imprezie z przyczyn nieleżących po stronie Miejskiego Centrum Kultury.
c) Klient chce dokonać zwrotu biletów zbiorowych później niż 24 h przed seansem kinowym lub imprezą, na którą bilet zbiorowy został sprzedany.
16. Podczas projekcji w systemie 3D, należy obowiązkowo nałożyć okulary zgodne z systemem Dolby Digital 3D
17. Okulary są wielorazowego użytku .
18. Osoby mające wady wzroku mogą mieć problem z odbiorem projekcji w systemie 3D. Miejskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności, za jakość odbioru takiej projekcji.
19. Miejskie Centrum Kultury nie ponosi odpowiedzialności w przypadku gdy Klient wykupi bilet na projekcję w systemie 3D i będzie korzystał z własnych okularów. Oznacza to, iż Klient zrzeka się prawa do domagania się zwrotu poniesionych kosztów zakupu biletu powołując się, na jakość odbioru obrazu.
§ 3. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
1. Na całym terenie Kina obowiązuje zakaz palenia i spożywania alkoholu.
2. Obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt na teren Kina, chyba, że jest to pies-opiekun osoby niepełnosprawnej posiadający odpowiednie uprawnienia.
3. Interpretacja niniejszego Regulaminu należy wyłącznie do Dyrektora Miejskiego Centrum Kultury.

REGULAMIN

§ 1. DEFINICJE
1. „Regulamin” – oznacza niniejszy regulamin „rezerwacji biletów do Kina Siemowit poprzez stronę internetową http://www.mckgostynin.kylos.pl/www_old/kino
2. „Witryna” – oznacza stronę internetową dostępną pod adresem http://www.mckgostynin.kylos.pl/www_old/kino której administratorem jest Sprzedawca;
3. „Sprzedawca” – Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Gostyninie, przy ul. 18 Stycznia 2,09-500 Gostynin wpisany do rejestru instytucji kultury pod pozycją nr 2, prowadzonym przez Urząd Miasta w Gostyninie. Posiadający nr REGON 000843589 oraz NIP 971-02-99-533;
4. „Kino” – kino Siemowit mieszczące się w Miejskim Centrum Kultury w Gostyninie;
5. „Bilet” – oznacza znak legitymacyjny uprawniający do udziału w oznaczonym seansie filmowym w Kinie na miejscu przypisanym do niego, możliwy rezerwacji za pośrednictwem Witryny.
6. „Użytkownik” – osoba korzystająca z Witryny w celu rezerwacji Biletu;

§ 2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin określa zasady rezerwacji przez Użytkowników Biletów za pośrednictwem Witryny.
2. Użytkownik przyjmuje zobowiązanie do zapoznania się z treścią niniejszego Regulaminu przed zakupem lub rezerwacją Biletu za pośrednictwem Witryny.
3. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z Witryny oraz rezerwacji i realizacji Biletów w sposób zgodny z Regulaminem i przepisami obowiązującego prawa.
§ 3. REZERWACJA
1. Rezerwacja Biletu możliwa jest między innymi w zakładce „ rezerwacja” będącej pod stroną Witryny. Dokonanie rezerwacji następuje poprzez wykonanie na kolejnych podstronach Witryny następujących czynności
a) wybór seansu filmowego którego dotyczyć ma Bilet lub Bilety
b) wybór opcji rezerwuj miejsce,
c) wybór miejsc na sali kinowej na które obowiązywać będą Bilety,
d) podanie danych osobowych Użytkownika (imię, nazwisko, adres email, numer telefonu.
e) złożenie oświadczenia o akceptacji warunków niniejszego Regulaminu oraz oświadczeń związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika, o treści wskazanej na podstronie witryny internetowej.
f) dokonanie rezerwacji poprzez kliknięcie w ikonę „rezerwuj”.
2. Dokonanie rezerwacji powinno nastąpić nie później niż w terminie 5 minut od momentu zaznaczenia miejsc na sali kinowej, których ma dotyczyć Bilet. Upływ powyższego terminu powoduje wygaśnięcie Witryny i konieczność ponownego rozpoczęcia procedury rezerwacji.
3. Sprzedawcy przysługuje prawo do swobodnego decydowania, na które z seansów filmowych z repertuaru Kina będzie możliwa rezerwacja na pośrednictwem Witryny jak również o okresie, w którym rezerwacja Biletu na dany seans filmowy będzie możliwa. Jeżeli Sprzedawca nie postanowi inaczej, dokonanie rezerwacji będzie możliwe nie później niż na 60 minut przed godziną rozpoczęcia seansu filmowego, którego dotyczyć ma rezerwowany Bilet.
4. Użytkownik ma prawo do rezerwacji za pośrednictwem Witryny nie więcej niż 10 Biletów na dany seans filmowy.
5. Użytkownik, który dokonał rezerwacji, otrzyma potwierdzenie jej przyjęcia w formie wiadomości email która zostanie wysłana na adres podany podczas dokonywania rezerwacji. Potwierdzenie rezerwacji zostanie wysłane w czasie 5 minut od otrzymania rezerwacji przez Sprzedawcę. Potwierdzenie rezerwacji będzie zawierać
a) dane seansu na który obowiązywać ma zarezerwowany Bilet lub Bilety (data, sala)
b) dane zarezerwowanych miejsc na sali (rząd, miejsce)
c) numer rezerwacji.
6. Zakup Biletu zarezerwowanego poprzez Witrynę możliwy jest wyłącznie w Kasie tego Kina, w którym ma być wyświetlany seans filmowy którego dotyczy Bilet. Użytkownik może zakupić zarezerwowany Bilet w kasie Kina.
7. Zakup zarezerwowanego Biletu następuje poprzez:
a) podanie w kasie Kina otrzymanego numeru rezerwacji, a w razie jego braku imienia i nazwiska (wraz z okazaniem dokumentu ze zdjęciem).
b) okazanie w kasie Kina dokumentu potwierdzającego uprawnienia do realizacji Biletu ulgowego.
c) zapłatę w kasie Kina ceny za Bilety zgodnie z cennikiem obowiązującym w Kinie.
8. Zarezerwowany Bilet należy odebrać najpóźniej w terminie 15 minut przed rozpoczęciem seansu filmowego, którego Bilet dotyczy. Po upływie powyższego terminu rezerwacja zostaje bezpowrotnie anulowana.
9. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za udostępnienie numeru rezerwacji osobom trzecim. W przypadku zgłoszenia się w Kinie kilku osób podających ten sam numer rezerwacji, upoważnioną do zakupu zarezerwowanego Biletu będzie osoba, która zgłosiła się w kasje jako pierwsza.
10. Sprzedawca nie odpowiada za niemożność zakupu zarezerwowanego Biletu z przyczyn od niego niezależnych w szczególności, w przypadku chwilowej łub trwałej utraty połączenia z systemem informatycznym weryfikującym dokonanie rezerwacji przez Użytkownika.
§ 4. PROCEDURA REKLAMACJI
1. Prawo do składania reklamacji przysługuje wyłącznie Użytkownikom.
2. Reklamacje mogą być przesyłane nie później niż w termie 14 dni od daty powzięcia przez Użytkownika informacji o sytuacji lub zdarzeniu, które było przyczyną reklamacji. O momencie dotarcia reklamacji decyduje data wysłania reklamacji na adres wskazany w punkcie 1 §3 Regulaminu. Reklamacja wysłana po upływie powyższego terminu nie będzie uwzględniana i nie wywoła skutków prawnych.
3. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, dokładny adres Użytkownika jak również dokładny opis i wskazanie przyczyny reklamacji.
4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od daty ich złożenia.
5. Decyzja Sprzedawcy w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Użytkownik o decyzji Sprzedawcy zostanie powiadomiony wiadomością zwrotną wysłaną w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do przechowywania kopii wszelkiej korespondencji z Użytkownikiem.

§ 5. DANE OSOBOWE
1. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Użytkowników jest Miejskie Centrum Kultury z siedzibą w Gostyninie, przy ul. 18 Stycznia2 (09-500 Gostynin). Dane osobowe będą przetwarzane w celach i w zakresie związanym z korzystaniem przez użytkownika z Witryny, w tym rezerwacji Biletu lub przygotowania i realizacji umowy sprzedaży Biletu.
2. Podanie danych osobowych przez Użytkownika ma charakter dobrowolny, lecz jest niezbędny do rezerwacji Biletu. Użytkownikom udostępniającym dane osobowe przysługuje prawo dostępu do takich danych, ich poprawiania oraz żądania usunięcia.

§ 6.POSTANOWENIA KOŃCOWE
1. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której Użytkownicy składają zamówienia. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości i potwierdzenia i inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
2. Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników w siedzibie Sprzedawcy w kasach Kin oraz na stronie http://www.mckgostynin.kylos.pl/www_old/kino . W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się regulamin „Regulamin Kina” dostępny w kasach Kin oraz na stronach Witryny.
3. Sprzedawca zastrzega niniejszym, że Regulamin może ulec zmianie w każdym czasie. Za termin wniesienia zmian w Regulaminie należy przyjąć termin opublikowania nowej wersji Regulaminu w Witrynie. W przypadku zmiany Regulaminu, Sprzedawca zobowiązuje się do umieszczenia informacji o tym fakcie na Witrynie z minimum 2 dniowym wyprzedzeniem. Użytkownik bezwarunkowo akceptuje taką formę powiadomienia o zmianach w Regulaminie.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do:
a) jednostronnego decydowania o zawartości Witryny, dokonywania w nim zmian i modyfikacji, bez konieczności uprzedzania Użytkowników o swoich zamiarach,
b) czasowego zawieszania działania Witryny
5. Sprzedawca zastrzega, że korzystanie z Witryny odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika. Sprzedawca nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Witryny przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw. Sprzedawca nie odpowiada za:
a) jakiekolwiek ewentualne szkody które mogłyby wynikać z nieprawidłowego funkcjonowania Witryny bądź też jej czasowej niedostępności,
b) jakiekolwiek ewentualne szkody, które mogłyby nastąpić wskutek wejścia w posiadanie przez osoby trzecie danych Użytkownika;
c) jakiekolwiek dalsze skutki pobrania informacji ze stron Witryny;
6. Postanowień niniejszego Regulaminu nie stosuje się, jeżeli bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa odmiennie kształtują prawa i obowiązki Użytkowników i Sprzedawcy

ANEKS DO REGULAMINU KINA „SIEMOWIT” W MCK GOSTYNIN OBOWIĄZUJĄCY NA CZAS PANDEMII.

ZASADY OGÓLNE

 

 1. Regulamin określa   zasady   korzystania    z    usług    świadczonych    przez  Kino „Siemowit działającye przy MCK w Gostyninie w czasie epidemii wirusa SARS-CoV-2 w Polsce. Jego celem jest zapewnienie sprawnej obsługi, komfortu i bezpieczeństwa widzów.

 

 1. Do przestrzegania niniejszego Regulaminu zobowiązany jest każdy korzystający z usług Organizatora oraz przebywający na terenie jego obiektów. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej Miejskiego Centrum Kultury w zakładce kino „Siemowit”.

 

3.Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

 

 1. „Organizator” – Kino „Siemowit”

 

 1. „Kino” – sala kinowa oraz pomieszczenia będące własnością Organizatora, wykorzystywane na potrzeby pokazów filmowych,

 

c)”Seans” – pokaz filmowy odbywający się w Kinie.

 

 1. „Bilet” – dokument upoważniający do jednorazowego uczestnictwa w seansie objętym repertuarem Kina,

 

 1. „Widz” – uczestnik seansu kinowego.

 

 1. W trosce o zdrowie i bezpieczeństwo widzów Organizator zaleca:

 

 1. a) płatność bezgotówkową za bilety zakupione w kasie kina.

 

 1. b) zachowania 2 m odstępu między widzami przy kasie i na holu kina.

 

 1. Na teren budynku mogą wejść tylko osoby, które chcą zakupić bilet, na seans filmowy oraz pracownicy MCK , Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gostyninie i osoby korzystające z wypożyczalni dla dzieci i dorosłych .

 

UDZIAŁ W SEANSIE

 

 1. Zakup biletu jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu.

 

 1. Do kina mogą przychodzić jedynie zdrowe osoby, bez jakichkolwiek objawów wskazujących na chorobę zakaźną. W razie niepokojących objawów prosimy o pozostanie w domu i zasięgnięcie porady medycznej. Pracownik kina ma prawo odmówić wstępu do kina osobie z objawami chorobowymi mimo posiadanego

 

 

 1. Widzowie Kina zobowiązani są do podania podczas dokonywania zakupu biletu swoich danych kontaktowych – (np. nr telefonu) na wypadek stwierdzenia u któregoś z widzów zakażenia SARS-CoV-2.

Dane zbierane są w celu poinformowania o ewentualnym kontakcie z osobą zakażoną.

 

 1. Wejście na seans możliwe jest jedynie po okazaniu ważnego

 

 1. Bilet ważny jest jedynie na wyznaczony na nim seans, w określonym dniu i na wyznaczoną godzinę.

 

 

 1. W przypadku wcześniejszego zakupu biletu i wystąpienia objawów chorobowych Organizator dokona zwrotu pieniędzy za niezrealizowanie zakupionego

 

 1. Na terenie kina „Siemowit” obowiązuje:

 

 1. dezynfekcja dłoni przez widzów przy wejściu na teren budynku ;

 

 1. zachowanie dystansu minimum 2 metry od osoby;

 

 1. zakrywanie ust i nosa przez widzów za pomocą maseczki na terenie Kina, w tym podczas trwania całego seansu filmowego (obowiązek nie dotyczy dzieci poniżej 4 roku życia oraz osób, które ze względu na stan zdrowia nie mogą nosić maseczki);

 

 

 1. każda osoba przebywająca na terenie budynku MCK jest zobowiązana do posiadania własnych środków ochrony osobistej tj. maseczki oraz ewentualnie rękawiczek

 

 1. obowiązuje zakaz konsumpcji na terenie budynku MCK.

 

 1. Kino udostępnia widzom nie więcej niż połowę liczby miejsc na Sali z zachowaniem jednego wolnego miejsca między widzami oraz zwiększonych odstępów między rzędami.

 

 1. Obowiązek zachowania jednego wolnego miejsca między widzami nie dotyczy:

 

 1. widza, który uczestniczy w pokazie z dzieckiem poniżej 13. roku życia;

 

 1. widza, który uczestniczy w pokazie z osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się

 

 

 1. osób wspólnie zamieszkujących lub pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym.

 

 1. Podczas przebywania na terenie budynku widz zobowiązuje się stosować do zaleceń obsługi ORGANIZATORA.

 

 1. Wyjście z seansu filmowego będzie dostępne od strony placu zabaw / wyjście E/ . Prosimy o opuszczenie kina przez widzów z zachowaniem bezpiecznego odstępu (min. 2 m).

 

 

 1. Po każdym seansie odbywać się będzie wietrzenie sali i dezynfekcja podłokietników.

 

 1. W przypadku nie dostosowania lub nie przestrzegania postanowień porządkowych zawartych w regulaminie pracownik Organizatora ma prawo i obowiązek zawiadomienia odpowiednich służb porządkowych lub

 

 

 

 

 

 

ZAPLECZE DLA PUBLICZNOŚCI

 

 1. Organizator zapewnia:

 

 1. środki do mycia i dezynfekcji rąk na terenie kina, możliwość korzystania z toalet

 

 1. oznaczone pojemniki na zużyte środki ochrony osobistej;

 

 1. umieszczenie Instrukcji   mycia   rąk   według rekomendacji  GIS w widocznych miejscach w toaletach

 

 

 1. sprzątanie, dezynfekcję toalet ze zwiększoną częstotliwością (minimum raz na godzinę) Oraz dokumentowanie tych czynności.

 

 

 

 

 

PROCEDURY POSTĘPOWANIA W PRZYPADKU PODEJRZENIA ZAKAŻENIA KORONAWIRUSEM

 

 1. W przypadku wystąpienia u pracownika lub klienta Kina niepokojących objawów sugerujących zakażenie koronawirusem, należy niezwłocznie odsunąć go od pracy/odseparować od innych osób w miejscu do tego przeznaczonym lub poprosić, aby transportem indywidualnym udał się do domu lub na oddział zakaźny. W przypadku pogarszania się jego stanu zdrowia należy zadzwonić pod numer alarmowy 999 lub

 

 1. Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

 

 1. Ustalenie listy pracowników oraz (o ile to możliwe) widzów obecnych w tym samym

czasie w części/częściach kina, w których przebywała osoba potencjalnie zakażona koronawirusem i zalecenie stosowania się do wytycznych Ministra Zdrowia oraz Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażony